Vasaloppet och Gopshus

Vasaloppet som går mellan Sälen och Mora första söndagen i mars passerar Gopshus. Vasaloppsveckan är en av de större händelserna i byn under året.

Vasaloppet blev en realitet 1922 och från allra första början blev Vasaloppsdagen vinterns högtidsdag framför andra. De som var borta på arbete eller affärsresor skulle ovillkorligen då hem, och det berättas om skogsarbetare som utförde riktiga prestationer för att nå det målet.

Man använde Vasaloppet som riktmärke, och gör det ibland fortfarande, när man tidsbestämmer olika händelser. Gopshusborna säger att det var så eller så långt före eller efter Vasaloppet.

Det är inte alltid själva loppet som är det primära för alla åskådare utan feststämningen runt omkring som är viktigast.

Under årens lopp har spårsträckningen förbi Gopshus ändrats ett antal gånger, innan den i början av 1990-talet permanentades och området blev naturreservat.

I början följde spåret den gamla byvägen förbi Gopshus, men när landsvägen blev klar vid mitten av 1930-talet, måste spåret flyttas och förlades då längre upp i byn. Senare har ytterligare smärre spårjusteringar skett.

Från och med 1937 till och med 1963 hade Vasaloppet en matkontroll förlagd till Gopshus. Numera ligger kontrollen i byn Oxberg.

Det finns en vandringsled Vasaloppsleden som i stort följer Vasaloppets sträckning. Vasaloppsleden tillkom för att göra det möjligt att sommartid tillryggalägga sträckan Sälen – Mora till fots.

Vintermörkret är inget som hindrar från att åka skidor då det sedan ett antal år finns belysning i Vasaloppsspåret mellan Gopshus och Oxberg.