Stadgar för Gopshus minnesfond

Ändamålet för Gopshus minnesfond är att hedra avlidna personers minne genom att ta emot penningbidrag, som skall användas till välgörande eller allmännyttiga ändamål inom Gopshus eller till likartat ändamål som byalagets styrelse finner lämpligt. 

Gåvorutiner

När ett penningbelopp överlämnas till minnesfonden vid ett dödsfall får den avlidnes anhöriga ett minnesblad som innehåller givarens namn och minnesord. 

Minnesfondens ekonomi

Fondens medel skall placeras på ett betryggande sätt. Fondens ekonomi särredovisas och hålls således skild från byalagets ekonomi i övrigt. 

Avveckling av fonden

Vid beslut om avveckling av fonden tillämpas motsvarande regler som gäller för upplösning av Gopshus byalag. 

Formaliaregler

I övrigt gäller byalagets stadgar.

Rutiner vid gåvor till Gopshus minnesfond

  • Kontaktperson: Iréne Degerman Sundvall.
  • Betalning sker genom bankgiro eller kontant betalning. 
  • Lägsta belopp 50 kr.
  • Kontakta Iréne i god tid, helst 7 dagar och minst 3 dagar före begravningen med tanke på postgången. Detta är viktigt för att minnesbladet skall komma fram i tid.


       Bankgiro 433-4819 Gopshus Byalag
 

  • Vid bankgirobetalning uppge alltid den avlidnes namn och givarens namn.