loading...

Befolkningsstatistik för Gopshus 2018 (statistiken för innevarande år finns på första sidan)

Åldersfördelning Gopshus 2018
Totalt är vi 60 personer som är skrivna i Gopshus, varav 29 kvinnor och 31 män. Medelåldern är 57,1 år, en sänkning med 1 år sedan år 2015. Glädjande nog ser vi en inflyttning av yngre familjer. Ålders- och könsfördelningen framgår av diagrammet nedan: