Årsmöte 2024 Gopshus bys samfällighetsförening

2024-05-17
Protokoll från årsmötet den 6 maj 2024 finns nu att läsa till höger på denna sida samt hos  Gunnar Ädling.
 

Gopshus samfällighets stadgar


Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter för förvaltning av sockensamfällda undantag och annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalsatta fastigheterna i Mora socken.
Lagens bestämmelse om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Mora jordägares samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar:
a) De inom Mora socken belägna områden som vid storskiftet blivit undantagna för jordägarnas gemensamma behov eller blivit uteslutna för delning och icke tilldelade viss by eller lägenhet med undantag för de områden som med laga fång övergått på annan.

b) Fastigheter och mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalsatta fastigeterna i Mora socken utan att utgöra samfällighet.

c) Ägodelar och rättigheter som härrör från angivna samfälligheter och fastigheter.

d) Samfälligheternas och fastigheternas avkastning inbegripet redan influtna medel och uppkommen rätt till såväl fordran som i övrigt. 

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Föreningen skall förvalta jordägarnas gemnesamma egendom på bästa sätt. Mark må avyttras och tillköpas i den mån det gagnar förvaltningen. 

Avkastningen skall tillgodogöras för nedanstående ändamål:

a) För betalning av kostnader som är nödvändiga för tillgångarnas behöriga vård och förvaltning.

b) För inköp av mark.

c) För utdelning till skifteslagen inom Mora socken beräknat efter jordtal att för skifteslagens delägare gemensamma nytta användas för främjande av jordbruk och skogsbruk eller att fördelas av skifteslagen på dessas delägare efter delägarnas jordtal.

d) För ändamål som gagnar delägare och som hänför sig till jord- och skogsbrukets verksamhet.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till mantalsatt fastighet i Mora socken. Medlemmen äger andel i den gemensamma egendomen upptagen under § 2 efter fastighetens jordtal fastställt vid storskiftet.

§ 5 Styrelse - Säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Mora Kommun. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem personliga suppleanter.

§ 6 Styrelse - Val
Styrelse väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år.
Första gången val äger rum skall två ledamöter och två suppleanter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande på två år bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse - Kallese till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. I första hand skall personlig suppleant kallas och i andra hand annan suppleant.